Publications

191 entries « 1 of 4 »

2023

Chen, Sining; Shi, Yilei; Xiong, Zhitong; Zhu, Xiao Xiang

HTC-DC Net: Monocular Height Estimation From Single Remote Sensing Images Journal Article

IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 61 , pp. 1-18, 2023, ISSN: 0196-2892.

Links | BibTeX | Tags:

Daixin, Zhao; Konrad, Heidler; Milad, Asgarimehr; Caroline, Arnold; Tianqi, Xiao; Jens, Wickert; Xiang, Zhu Xiao; Lichao, Mou

DDM-Former: Transformer networks for GNSS reflectometry global ocean wind speed estimation Journal Article

Remote Sensing of Environment, 294 , pp. 113629, 2023, ISSN: 0034-4257.

Links | BibTeX | Tags: Deep learning, GNSS reflectometry, Ocean wind speed, Transformer networks

de Gélis, Iris; Saha, Sudipan; Shahzad, Muhammad; Corpetti, Thomas; Lefèvre, Sébastien; Zhu, Xiao Xiang

Deep Unsupervised Learning for 3D ALS Point Clouds Change Detection Journal Article

Computer Methods and Programs in Biomedicine, 240 , pp. 107721, 2023, ISSN: 0169-2607.

Links | BibTeX | Tags: Band selection, Data gravitation, Human brain, Medical hyperspectral images

Jens, Hoffmann Eike; Karam, Abdulahhad; Xiang, Zhu Xiao

Using social media images for building function classification Journal Article

Cities, 133 , pp. 104107, 2023, ISSN: 0264-2751.

Links | BibTeX | Tags: Big data analytics, Building function classification, Social media image analysis, Urban land use

Fan, Fan; Shi, Yilei; Guggemos, Tobias; Zhu, Xiao Xiang

Hybrid Quantum-Classical Convolutional Neural Network Model for Image Classification Journal Article

IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, pp. 1-15, 2023, ISSN: 2162-237X.

Links | BibTeX | Tags:

Gawlikowski, Jakob; Saha, Sudipan; Niebling, Julia; Zhu, Xiao Xiang

Handling unexpected inputs: incorporating source-wise out-of-distribution detection into SAR-optical data fusion for scene classification Journal Article

EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, 2023 (1), 2023, ISSN: 1687-6180.

Links | BibTeX | Tags:

Gawlikowski, Jakob; Tassi, Cedrique Rovile Njieutcheu; Ali, Mohsin; Lee, Jongseok; Humt, Matthias; Feng, Jianxiang; Kruspe, Anna; Triebel, Rudolph; Jung, Peter; Roscher, Ribana; Shahzad, Muhammad; Yang, Wen; Bamler, Richard; Zhu, Xiao Xiang

A survey of uncertainty in deep neural networks Journal Article

Artificial Intelligence Review, 56 (S1), pp. 1513-1589, 2023, ISSN: 0269-2821.

Links | BibTeX | Tags:

Guo, Jianhua; Liu, Zhiheng; Zhu, Xiao Xiang

Assessing the macro-scale patterns of urban tree canopy cover in Brazil using high-resolution remote sensing images Journal Article

Sustainable Cities and Society, 100 , 2023, ISSN: 22106707.

Links | BibTeX | Tags:

Heidler, Konrad; Mou, Lichao; Hu, Di; Jin, Pu; Li, Guangyao; Gan, Chuang; Wen, Ji-Rong; Zhu, Xiao Xiang

Self-supervised audiovisual representation learning for remote sensing data Journal Article

International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 116 , pp. 103130, 2023, ISSN: 1569-8432.

Links | BibTeX | Tags: Self-supervised learning Multi-modal learning Representation learning Audiovisual dataset

Heidler, Konrad; Mou, Lichao; Loebel, Erik; Scheinert, Mirko; Lefèvre, Sébastien; Zhu, Xiao

A Deep Active Contour Model for Delineating Glacier Calving Fronts Journal Article

IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 61 (5615912), 2023, ISSN: 1558-0644.

Links | BibTeX | Tags:

Hermann, Martin; Saha, Sudipan; Zhu, Xiao Xiang

Filtering Specialized Change in a Few-Shot Setting Journal Article

IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, 16 , pp. 1185-1196, 2023, ISSN: 1939-1404.

Links | BibTeX | Tags:

Hu, Jingliang; Liu, Rong; Hong, Danfeng; Camero, Andrés; Yao, Jing; Schneider, Mathias; Kurz, Franz; Segl, Karl; Zhu, Xiao Xiang

MDAS: a new multimodal benchmark dataset for remote sensing Journal Article

Earth System Science Data, 15 (1), pp. 113-131, 2023, ISSN: 1866-3516.

Links | BibTeX | Tags:

Huang, Wei; Shi, Yilei; Xiong, Zhitong; Zhu, Xiao

AdaptMatch: Adaptive Matching for Semi-supervised Binary Segmentation of Remote Sensing Images Journal Article

IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, PP , pp. 1-1, 2023.

Links | BibTeX | Tags:

Jianhua, Guo; Qingsong, Xu; Yue, Zeng; Zhiheng, Liu; Xiang, Zhu Xiao

Nationwide urban tree canopy mapping and coverage assessment in Brazil from high-resolution remote sensing images using deep learning Journal Article

ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 198 , pp. 1-15, 2023, ISSN: 0924-2716.

Links | BibTeX | Tags: Brazil, Remote sensing, Semi-supervised learning, Urban ecosystem services, Urban tree canopy

Kondmann, Lukas; Saha, Sudipan; Zhu, Xiao Xiang

SemiSiROC: Semisupervised Change Detection With Optical Imagery and an Unsupervised Teacher Model Journal Article

IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, 16 , pp. 3879-3891, 2023.

Links | BibTeX | Tags: Earth Training Optical sensors Optical imaging Data models Optical filters Uncertainty Change detection (CD) multitemporal optical images semisupervised unsupervised

Li, Tian; Dawson, Geoffrey J; Chuter, Stephen J; Bamber, Jonathan L

Grounding line retreat and tide-modulated ocean channels at Moscow University and Totten Glacier ice shelves, East Antarctica Journal Article

The Cryosphere, 17 (2), pp. 1003-1022, 2023, ISSN: 1994-0424.

Links | BibTeX | Tags:

Qingyu, Li; Lichao, Mou; Yuansheng, Hua; Yilei, Shi; Sining, Chen; Yao, Sun; Xiang, Zhu Xiao

3DCentripetalNet: Building height retrieval from monocular remote sensing imagery Journal Article

International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 120 , pp. 103311, 2023, ISSN: 1569-8432.

Links | BibTeX | Tags: Building footprint generation, Building height retrieval, Height estimation, Monocular imagery

Qingyu, Li; Sebastian, Krapf; Yilei, Shi; Xiang, Zhu Xiao

SolarNet: A convolutional neural network-based framework for rooftop solar potential estimation from aerial imagery Journal Article

International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 116 , pp. 103098, 2023, ISSN: 1569-8432.

Links | BibTeX | Tags: Convolutional neural network, Remote sensing, Renewable energy, Roof segments and orientations, Solar potential

Runmin, Dong; Lixian, Zhang; Weijia, Li; Shuai, Yuan; Lin, Gan; Juepeng, Zheng; Haohuan, Fu; Lichao, Mou; Xiang, Zhu Xiao

An adaptive image fusion method for Sentinel-2 images and high-resolution images with long-time intervals Journal Article

International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 121 , pp. 103381, 2023, ISSN: 1569-8432.

Links | BibTeX | Tags: Deep learning, High-resolution remote sensing, Multi-source image, Spatial resolution, Super-resolution

Shanyu, Zhou; Lichao, Mou; Yuansheng, Hua; Lixian, Zhang; Hermann, Kaufmann; Xiang, Zhu Xiao

Can we use deep learning models to identify the functionality of plastics from space? Journal Article

International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 123 , pp. 103491, 2023, ISSN: 1569-8432.

Links | BibTeX | Tags: Deep learning, Environmental management, Plastic detection, Plastic functionality, Sentinel-2

Song, Qian; Albrecht, Conrad; Xiong, Zhitong; Zhu, Xiao

Biomass Estimation and Uncertainty Quantification From Tree Height Journal Article

IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, PP , pp. 1-14, 2023, ( ).

Links | BibTeX | Tags:

Traoré, Kalifou René; Camero, Andrés; Zhu, Xiao Xiang

A data-driven approach to neural architecture search initialization Journal Article

Annals of Mathematics and Artificial Intelligence, 2023, ISSN: 1012-2443.

Links | BibTeX | Tags:

Wei, Huang; Yilei, Shi; Zhitong, Xiong; Qi, Wang; Xiang, Zhu Xiao

Semi-supervised bidirectional alignment for Remote Sensing cross-domain scene classification Journal Article

ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 195 , pp. 192-203, 2023, ISSN: 0924-2716.

Links | BibTeX | Tags: Bidirectional sample-class alignment, Cross-domain classification, Remote sensing, Semi-supervised domain adaptation

Xiangyu, Zhao; Jingliang, Hu; Lichao, Mou; Zhitong, Xiong; Xiang, Zhu Xiao

Cross-city Landuse classification of remote sensing images via deep transfer learning Journal Article

International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 122 , pp. 103358, 2023, ISSN: 1569-8432.

Links | BibTeX | Tags: Cross-city classification, Deep learning, Domain adaptation, Local climate zone classification, Sentinel-1, Sentinel-2, Transfer learning

Xin-Yi, Tong; Gui-Song, Xia; Xiang, Zhu Xiao

Enabling country-scale land cover mapping with meter-resolution satellite imagery Journal Article

ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 196 , pp. 178-196, 2023, ISSN: 0924-2716.

Links | BibTeX | Tags: Classification, Dataset, Deep learning, Domain adaptation, Gaofen-1, Gaofen-2, High-spatial resolution, Land cover mapping, Megacity, PlanetScope, Sentinel-2, Transfer learning

Xiong, Zhitong; Huang, Wei; Hu, Jingtao; Zhu, Xiao

THE Benchmark: Transferable Representation Learning for Monocular Height Estimation Journal Article

IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, PP , pp. 1-1, 2023.

Links | BibTeX | Tags:

Xu, Fang; Shi, Yilei; Ebel, Patrick; Yang, Wen; Zhu, Xiao

High-Resolution Cloud Removal with Multi-Modal and Multi-Resolution Data Fusion: A New Baseline and Benchmark Journal Article

2023.

BibTeX | Tags:

Xu, Qingsong; Shi, Yilei; Guo, Jianhua; Ouyang, Chaojun; Zhu, Xiao

UCDFormer: Unsupervised Change Detection Using a Transformer-driven Image Translation Journal Article

Joint Urban Remote Sensing Event (JURSE), 2023 , 2023, ISBN: 978-1-6654-9374-1.

Links | BibTeX | Tags:

Xu, Qingsong; Shi, Yilei; Yuan, Xin; Zhu, Xiao Xiang

Universal Domain Adaptation for Remote Sensing Image Scene Classification Journal Article

IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 61 , pp. 1-15, 2023, ( ).

Links | BibTeX | Tags: Remote sensing Adaptation models Data models Uncertainty Image classification Entropy Earth Remote sensing image classification source data generation (SDG) transferable weight universal domain adaptation (DA)

Zhang, Fahong; Shi, Yilei; Xiong, Zhitong; Huang, Wei; Zhu, Xiao

Pseudo Features-Guided Self-Training for Domain Adaptive Semantic Segmentation of Satellite Images Journal Article

IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, PP , pp. 1-1, 2023.

Links | BibTeX | Tags:

Zhou, Fei; Sun, Xin; Sun, Chengze; Dong, Junyu; Zhu, Xiao Xiang

Adaptive Morphology Filter: A Lightweight Module for Deep Hyperspectral Image Classification Journal Article

IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 61 , pp. 1-16, 2023.

Links | BibTeX | Tags: Convolution Kernel Morphology Feature extraction Training Hyperspectral imaging Information filters Deep learning (DL) hyperspectral image (HSI) classification morphology filter structural reparameterization (SRP)

Dong, Runmin; Mou, Lichao; Chen, Mengxuan; Li, Weijia; Tong, Xin-Yi; Yuan, Shuai; Zhang, Lixian; Zheng, Juepeng; Zhu, Xiao Xiang; Fu, Haohuan

Large-Scale Land Cover Mapping with Fine-Grained Classes via Class-Aware Semi-Supervised Semantic Segmentation Miscellaneous

Proceedings of ICCV 2023, Paris, France, 2023.

Links | BibTeX | Tags:

Ebel, Patrick; Garnot, Vivien Sainte Fare; Schmitt, Michael; Wegner, Jan; Zhu, Xiao

UnCRtainTS: Uncertainty Quantification for Cloud Removal in Optical Satellite Time Series Book

2023 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW), 2023, ISBN: 979-8-3503-0250-9.

Links | BibTeX | Tags:

2022

Bamber J. L., Oppenheimer Kopp Aspinall M R E W P; Cooke, R M

Climate Processes Driving the Uncertainty in Projections of Future Sea Level Rise: Findings From a Structured Expert Judgement Approach Journal Article

Earth's Future, 10 (10), 2022.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: .

Yann Ziegler Bramha Dutt Vishwakarma, Aoibheann Brady Stephen Chuter Sam Royston Richard Westaway Jonathan Bamber M L

Can GPS and GRACE data be used to separate past and present-day surface loading in a data-driven approach? Journal Article

Geophysical Journal International, 232 (2), pp. 884-901, 2022.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: .

Vishwakarma B. D., Ziegler Bamber Y J L; Royston, S

Separating GIA signal from surface mass change using GPS and GRACE data Journal Article

Geophysical Journal International, 232 (1), pp. 537-547, 2022.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: .

Fang Xu Yilei Shi, Patrick Ebel Lei Yu Gui-Song Xia Wen Yang ; Zhu, Xiao Xiang

GLF-CR: SAR-Enhanced Cloud Removal with Global-Local Fusion Journal Article

ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 2022.

BibTeX | Tags: .

Mrinalini Kochupillai Matthias Kahl, Michael Schmitt Hannes Taubenböck Xiao Xiang Zhu

Artificial Intelligence for Earth Observation: Understanding Emerging Ethical Issues and Opportunities Journal Article

IEEE Geoscience and Remote Sensing Magazine, 2022.

BibTeX | Tags: .

Grinsted A., Bamber Bingham Buzzard Nias Ng J R S I K; Weeks, J

The Transient Sea Level response to external forcing in CMIP6 models Journal Article

Earth's Future, 10 (10), 2022.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: .

Vishwakarma BD Ramsankaran R, Azam MF Bolch Mandal Srivastava Kumar Sahu Navinkumar PJ Tanniru SR Javed Soheb Dimri AP Yadav Devaraju Chinnasamy Reddy MJ Murugesan GP Arora Jain SK Ojha CSP Harrison T A S P R A M M B P M S; J, Bamber

Challenges in Understanding the Variability of the Cryosphere in the Himalaya and Its Impact on Regional Water Resources Journal Article

Frontiers in Water, 4 , 2022.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: .

Sam Royston Rory J. Bingham, ; Bamber, Jonathan L

Attributing decadal climate variability in coastal sea-level trends Journal Article

Ocean Science, 18 (4), pp. 1093–1107, 2022.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: .

van den Khan S. A., Colgan Neumann Broeke Brunt Noël Bamber Hassan W T A M R K M B J L J; Bjørk, A A

Accelerating Ice Loss From Peripheral Glaciers in North Greenland Journal Article

Geophysical Research Letters, 49 (12), 2022.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: .

Rosa, Laura Elena Cué La; Oliveira, Dário Augusto Borges

Learning from Label Proportions with Prototypical Contrastive Clustering Journal Article

Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 36 (2), pp. 2153-2161, 2022.

Links | BibTeX | Tags:

Chuter S. J., Zammit-Mangion Rougier Dawson A J G; Bamber, J L

Mass evolution of the Antarctic Peninsula over the last 2 decades from a joint Bayesian inversion Journal Article

The Cryosphere, 16 (4), pp. 1349-1367, 2022.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: .

Qian, Kun; Wang, Yuanyuan; Shi, Yilei; Zhu, Xiao Xiang

γ-Net: Superresolving SAR Tomographic Inversion via Deep Learning Journal Article

IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2022.

Abstract | BibTeX | Tags:

van den Shfaqat A. Khan Jonathan L. Bamber, Eric Rignot Veit Helm Andy Aschwanden David Holland Michiel Broeke Michalea King Brice Noël Martin Truffer Angelika Humbert William Colgan Saurabh Vijay Peter Kuipers Munneke M

Greenland Mass Trends From Airborne and Satellite Altimetry During 2011–2020 Journal Article

Journal of Geophysical Research: Earth Surface, 127 (4), 2022.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: .

Tom Mitcham G. Hilmar Gudmundsson, ; Bamber, Jonathan L

The instantaneous impact of calving and thinning on the Larsen C Ice Shelf Journal Article

The Cryosphere, 16 (3), pp. 883–901, 2022.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: .

Li T., Dawson Chuter G J S J; Bamber, J L

A high-resolution Antarctic grounding zone product from ICESat-2 laser altimetry Journal Article

Earth System Science Data, 14 (2), pp. 535–557, 2022.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: .

Li, Tian; Dawson, Geoffrey J; Chuter, Stephen J; Bamber, Jonathan L

A high-resolution Antarctic grounding zone product from ICESat-2 laser altimetry Journal Article

Earth System Science Data, 14 , pp. 535-557, 2022, ISSN: 1866-3516.

Abstract | Links | BibTeX | Tags:

Lehmann, Fanny; Vishwakarma, Bramha Dutt; Bamber, Jonathan

How well are we able to close the water budget at the global scale? Journal Article

Hydrology and Earth System Sciences, 26 , pp. 35-54, 2022, ISSN: 1607-7938.

Abstract | Links | BibTeX | Tags:

191 entries « 1 of 4 »

Our project is done in close collaboration with the Technical University of Munich. In particular with the TUM Data Science in Earth Observation (Sipeo) group. The complete list of associated publications might be also interesting for you and is available here.

Artificial Intelligence for Earth Observation